• نام کاربری قابل تغییر نمی‌باشد.
  • حداقل 7 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت قوی را داشته باشد.
    شاخص قدرت